Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde-1:
Derneğin Adı: "TROMBOZ, HEMOSTAZ VE ANJİOLOJİ DERNEĞİ"dir. Derneğin merkezi İstanbul'dur. Başka şubesi yoktur ve açılmayacaktır.
Bu tüzükle 5253 sayılı Dernekler Kanunu'na uygunluğu sağlanmıştır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde-2:

Derneğin amacı ülkemizdeki Tromboz-Hemostaz-Anjioloji ve yakın bilim dalları ile ilgili çalışma ve araştırmaları geliştirmek, bu alanda çalışanlarla iletişimi sağlamak, araştırmacıya imkanlar sağlamak, Türk Tromboz ve Hemostazını dünyaya tanıtmak ve ulusal-uluslararası alanda en üst düzeyde temsil etmektir. Bu amaçla;

a) Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri) bulunur.

b) Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar.

c) Derneğin faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara destek olur.

d) Tromboz-Hemostaz ve ilgili bilim dallarında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası kurs, seminer, çalıştay vb. bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri planlar, düzenler ya da düzenlenmesine katkıda bulunur. İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle katılımcılara sertifika verilebilir aktiviteler sonunda belirleyeceği ölçütlere uygun olarak başarı gösterenlere katılım belgesi ve ayni ve/veya nakdi ödül verebilir. İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetkiyle katılımcılara sertifika verilebilir.

e) Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinleri almak koşuluyla Tromboz-Hemostaz ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olur, bu gibi kuruluşları kurar veya kurulmasına katkıda bulunur. Bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

f) Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir. Güncel mevzuata uygun gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar. Gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere iktisadi işletme kurabilir.

g) Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verebilir. Üyelerine, eğitim ve öğretim faaliyetleri için burs adı altında ayni ve nakdi desteklerde bulunabilir, bilimsel yayın ve çalışmalarını destekler.

h) İlgili güncel mevzuatın izin verdiği ölçüde araştırma merkezi ya da laboratuvar, klinik, poliklinik ve hastane kurar ve işletir ya da bu kuruluşları destekler.

i) Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.

j) Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli bilimsel ve sosyal etkinliklerde (bilimsel toplantı, piyango, balo, eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunur.

k) Her türlü, taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar. Taşınır ve taşınmaz malları kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır.

l) Amaçları doğrultusunda kamu oyunu ve ilgili kişi, sağlık çalışanları ve kuruluşları her türlü araçla bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

m) Monografi, kitap, süreli yayın, broşür vb. yayınlar yapar. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.

n) Deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetlere maruz kalan üyelere maddi ve manevi yardımda bulunur.

o) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.

p) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir.

q) Üyelerin hukuki haklarının tanınmasını ve korunmasını sağlar. Üyelerin hak ve çıkarları için idari ve yasal girişimlerde bulunmak, dava açmak, üyelerine maddi ve hukuki yardım sağlayabilir.

r) Derneğin mali imkanları ve Yönetim Kurulu'nca alınacak kararlar doğrultusunda muhtaç durumdaki üyelerine ayni ve nakdi yardım yapmak, tahsildeki çocuklarına karşılıksız burs vermek, ölen üyeleri için cenaze yardımı yapmaktır.

s) Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inşaat yaptırabilir.

Derneğe Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde-3:
Derneğin, asil üye, onursal üye ve fahri üye olmak üzere üç türlü üyesi vardır.
Derneğe asil üye olmak için;

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

b) 18 yaşını bitirmiş olmak,

c) En az iki dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak,

d) Biyolojik bilimler, tıp ve temel bilimler, Tromboz, Hemostaz, Anjioloji ve konusu ile ilgili alanlarda araştırmacı olmak, çalışmak veya bu konularda yayın yapmış olmak,

e) Tıpta uzman olmak veya Tromboz-Hemostaz ile ilgili olabilecek bir temel bilim dalında doktorasını yapmış olması gerekmektedir.

Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca başvurudan sonraki ilk yönetim kurulunda, üyelik şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edip üyeliğe kabul veya reddine karar verir. Sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan üyelik deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Derneğe Onursal Üye Olarak Kabul Edilme;
Tromboz, Hemostaz, Anjioloji ve ilgili alanlarda uluslararası katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim insanları yönetim kurulunun veya üyelerden birinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olurlar. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler Genel Kurul'a oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

Derneğe Fahri Üye Olarak Kabul Edilme;
Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim kurulunun veya üyelerden birinin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler istedikleri takdirde ödenti verebilirler ve Genel Kurul toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

Üyelikten Çıkma

Madde-4:

Hiç kimse, dernekte üye olmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri başlamış, yönetim kurulu kararı sonrası sonuçlanmış sayılır. Yönetim kurulu kararı istifa etmiş kişiye yazılı olarak bildirilir ve üye kayıt defterinden üyelik bilgileri silinir.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde-5:

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar:

a- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

b- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

c- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını öngörülen süre içinde ödememek veya ödememekte direnmek

d- Dernek organlarınca verilen kararlara bilinçli bir şekilde uymamak.

e- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

f- Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışlarda bulunmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulunun önerisi ile üye ile ilgili durum disiplin kuruluna gönderilip, disiplin kurulundan görüş alınır. Alınan görüş üzerine Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Demek üyeliğinden çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
İstifa ve ödenti borcu nedeniyle üyeliği sonlandırılanlar en erken bir yıl sonra üyeliğe başvurabilirler. Yeniden üyelik işlemleri ödenti borçları ve varsa yasal faizi ödendikten sonra başlar.

Yıllık Ödenti

Madde-6:

Derneğin üyeleri yönetim kurulunca belirlenecek yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler. 65 yaşına girmiş üyelerden ve onursal üyelerden yıllık ödenti alınmaz.

Dernek Organları

Madde-7:

Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu'ndan oluşmaktadır. Dernek, başka organlarda kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Genel Kurul Toplantıları

Madde-8:

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul, iki yılda bir, Mart ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul;

a- Demek tüzüğünde belli edilen zamanda olağan,

b- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantısını düzenleme yönetim kurulunca yapılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Denetleme Kurulu genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurula Çağrı Usulü

Madde-9:

Yönetim kurulu, demek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin İnternet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci top1antının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurul Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde-10:

Genel kurul toplantıları, demek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu dernek merkezinden başka bir yerde olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına karar verebilir. Bu durumda belirlenen yer toplantı tarihinin en az kırkbeş gün öncesinde ulusal bir gazetede ilan edilir veya üyelerin dernek nezdindeki yazılı posta ve/veya eposta adreslerine veya dernek internet sayfasından bildirilir.

Genel kurul toplantısı yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul Toplantı Usulü

Madde-11:

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan kurulu oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde-12:

Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya mühürlenmiş oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul (divan) başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde-13:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a- Dernek organlarının iki yıl süre ile seçilmesi,

b- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması

d- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e- Yönetim Kurulu'nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek
Yönetim Kurulu'nu aklanması,

f- Derneğin gerekli görülen yerlerde Temsilcilik açma ve kapatma ve İktisadi işletme kurulması konusunda karar almak ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

g- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

h- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

i- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

j- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

k- Derneğin fesih edilmesi,

l- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

m- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde-14:

Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 11 (onbir) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu ve yedek üyelerin seçimi gizli oylama ile yapılır. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak asil olarak seçilenler arasından bir yönetim kurulu başkanı, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir araştırma sekreteri, bir sayman ve altı üyeyi belirler. Yedek üyeler aldıkları oya göre sıralamaya tabi tutulurlar. İhtiyaç olduğunda bu sıralamaya göre göreve çağrılırlar.

Asil üyeliklerde boşalma olma durumunda birinci yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin görevi yönetim kurulu tarafından belirlenir ve gerekirse yönetim kurulu içerisinde görev değişikliğine gidilebilinir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, dernek merkezinin bulunduğu yerin sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul'u toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde-15:

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İvedilikle karar verilmesini gerekli kılan haller dışında, yönetim kurulu toplantı yer ve zamanının en az on gün önce üyelere duyurulması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nun görev süresi iki yıldır. İki yılda bir yapılan her olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Aynı üyeler Yönetim Kurulu'na ve diğer kurullara yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da birkaçına yetki vermek,

b. Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,

c. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

d. Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

e. Genel Kurulca alınan kararları uygulamak,

f. Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,

g. Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için bilimsel alt komiteler oluşturmak, var olan alt komiteleri ortadan kaldırmak, denetlemek ve bu amaca yönelik yönergeler hazırlamak,

h. Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Disiplin Kurulu'na göndermek ve disiplin kurulu kararlarında önerilmesi halinde üyeliklerine son vermek,

i. Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,

j. Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul'a sunmak,

k. Dernek iktisadi işletme yönetim kurulunu atamak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve diğer tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,

l. Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulü kiralamak veya kiraya vermek, ödünç almak ve benzeri şekillerde kullanım haklarını edinmek,

m. Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulu'nca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri

Madde-16:

a) Yönetim Kurulu Başkanı:
Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir. Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapar. Genel başkanın bulunmadığı hallerde yerine II.Başkan vekalet eder. II.Başkanın da bulunmadığı hallerde genel sekreter kurula başkanlık eder.

b) İkinci Başkan:
Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirir. Dernek genel yönetiminde başkana yardımcı olur.

c) Genel Sekreter:
Genel sekreter derneğin sözcüsüdür. Dernek faaliyetleri hakkında ve diğer hususlarda yönetim kurulunca kararlaştırılan faaliyetleri açıklar. Derneğin üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Başkan ve ikinci başkanın yokluğunda onların görevlerini üstlenir. Dernek yayın organlarının gününde yayın ve dağıtımını sağlar. Ve bu yayınların yöneticisi olarak görev yapar. Büro personel ve hizmetlerinin çalışmalarını kontrol eder. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde bu görevleri Araştırma Sekreteri yerine getirir.

d) Araştırma Sekreteri:
Dernekle ilgili bilimsel araştırmaların yürütülmesinde ve bilimsel alt komitelerin çalışmalarında yardımcı olur.

e) Sayman:
Derneğin Gelir-Gider defterini, Bütçe defterini ve Demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kurulu'na bu işlemler konusunda bilgi verir. Acil masraflar için kasada bulunan paraları muhafaza eder. Dernek gelirlerinin çoğalması halinde muhasebe kayıtlarının ücretli personele yaptırılması mümkün olup muhasip üye bu personelin çalışmasında ve yapacakları hatalardan sorumludur.

f) Üyeler:
Yönetim kurulunun verdiği işleri yaparlar. Sorumlulukları başkana ve yönetim kuruluna karşıdır.

Denetim Kurulunun Teşkili

Madde-17:

Denetim kurulu, üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Eşit oy alma durumunda üyeler başkanı kendi aralarında seçerler. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburi olup, çağırma işlemi yönetim kurulu tarafından yapılır.

Denetim Kurulunun Görevleri

Madde-18:

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Disiplin Kurulunun Teşkili

Madde-19:

Disiplin Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Divan başkanının belirlediği yöntem uygulanır. Seçilen en kıdemli üye başkan olur. En kıdemli üye başkanlığı istemediği durumda kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçerler.

Disiplin kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Disiplin kurulunda boşalan üyelik başkanlık ise, yedek üye ile tamamlanma sonrasında kurul yine kendi arasında başkanını seçer.

Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde-20:

Üyelerden birinin yönetim kuruluna başvurması ile veya yönetim kurulunun kendi kararı ile disiplin kuruluna başvuru yapılır. Yönetim Kurulundan bağımsız direkt disiplin kuruluna başvuru yapılamaz. Disiplin kurulu yönetim kurulu kararı ile yapılan başvuruyu, şikayetleri inceler, soruşturur, suçlanan üyenin yazılı ve gerektiğinde ayrıca sözlü savunmasını alır ve en geç bir ay içinde bir karara bağlar. Süre kısıtlaması nedeniyle en fazla iki kez birer aylık uzatma isteyebilir. Süre uzatma yetkisi yönetim kurulın1da olup, gerektiğinde uzatma isteği onaylanmayabilir. Disiplin kurulunun aldığı karar yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu bu kararı uygulamakta serbesttir. Kararlar üyenin aklanması ya da disiplin cezası verilmesi şeklinde olur. Disiplin cezaları arasında yazılı uyarma, yazılı kınama ve üyeliğin sonlandırılması yer alır. Disiplin kurulunun görevleri bir yönerge ile ayrıntılı olarak belirlenir.

Dernek Görevlileri

Madde-21:

Dernek hizmetlerini yürütmek amacıyla gerektiği sayıda görevli yönetim kurulu tarafından atanabilir. Yönetim kurulu bu görevlilerin ücretlerini, vasıf, çalışma koşulları ve sürelerini dikkate alarak belirleme yetkisine sahiptir.

Derneğin Temsilcilik ve Şube Açması

Madde-22:

Şube açılmayacaktır.

Derneğin Gelir ve Giderleri

Madde-23:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a- Üye Aidatı : Üye aidatları ve giriş aidatı her yıl için yönetim kurulu tarafından tespit edilir.

b- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

c- Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler.

d- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f- Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

g- İktisadi işletme gelirleri

h- Diğer gelirler

Madde-24:
Derneğin giderleri şunlardır:

a. Genel Kurul giderleri,

b. Toplantı giderleri,

c. Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,

d. Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler.

e. Üyelerinin bilimsel gelişimleri için yönetim kurulunun uygun gördüğü burs, ödül ve benzeri (ayni-nakdi) yardımlarda bulunur.

Dernek mal ve hizmet alımlarını saydam, rekabete açık, eşitlik ve güvenilirlik ilkelerine uygun biçimde demek menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirir.

Defterler ve Kayıtlar

Madde-25:

Dernek kayıtları için Noter tarafından veya dernekler biriminden onaylanmış aşağıdaki defterler tutulur.

a) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır. Kararlar toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

c) Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı verilerek bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları dosyalarında saklanır.

d) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarının da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıktan ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

f) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış tarihi ve benzeri
özellikleri belirtilerek bu deftere kaydedilir.

İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulu'nun Genel Sekreter üyesi, ikinci üç defterin tutulmasından ise sayman sorumludur.

Yukarıda sayılan defterler dışında 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca yönetmelikle belirlenen tutulması zorunlu defterler ayrıca tutulur.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde-26:

Gelir ve gider belgeleri;
Derneğin her türlü geliri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır.

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19'da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden alınması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde-27:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Derneğin iç denetimi denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde-28:

Genel Kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilenlerin adı ve soyadları, TC Kimlik No, Baba adları, Doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve adresleri, tahsil durumları, nüfusa kayıtlı oldukları yerler ve diğer evraklarla birlikte bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde-29:

Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.

Dernek Tüzüğünün Değiştirilmesi

Madde-30:

Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine genel kurul karan ile yapılabilir. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulca görüşülebilir.

Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıdaki üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Tüzük değişikliği mevzuatın öngördüğü koşullara uygun olarak ilan edilir.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde-31:

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3'sinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Katılan üye sayısı Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin karar toplantıya katılanların üçte ikisinin oyu ile alınır. Genel kurulda fesih kararı verilince derneğin feshi yönetim kurulunca beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi ile derneğin mal ve para haklarının tasfiyesi Denetim kurulu tarafından yürütülür. Feshi halinde derneğin tüm mal ve para hakları Genel Kurul kararı ile tespit edilir. Karar verilmemesi durumunda derneğe ait mal ve paralar aynı amaçla kurulmuş olan ve üye sayısı çok olan Tıp Derneklerinden birine intikal ettirilir.

Duyuru ve Bildirimler

Madde-32:

Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3'te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Tüzükte Yer Almayan Hüküm Eksiklikleri

Madde-33:

Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.